Logo
Wydrukuj tę stronę

Regulaminy obowiązujące w Bibliotece

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie

§ 1

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien
- okazać dowód osobisty,
- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.
7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2

1. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów, w tym 3 woluminy z działu beletrystyki.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości ksiązki z innych bibliotek.
7. Z księgozbiory podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza.
8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.
9. Wybrane ksiązki czytelnik rejestruje i dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone ksiązki.

§ 3

Biblioteka na prośbę na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących społeczną własnością, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki, biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej - inna książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

§ 5

1. Czytelnik do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty, oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień przez bibliotekę odmawia zwrotu książek, lub uiszczenia należną kwotę, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, które złośliwie uchylają się od zwrotu książek.

§ 6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 7

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a szczególnie w drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej.

Regulamin Publicznego Punktu Dostępu do Internetu ( Ikonka ) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie

1. Korzystanie z komputerów i Internetu jest bezpłatne
2. Prawo do korzystania z Internetu mają osoby, które dokonały wpisu w rejestrze użytkowników na podstawie dokumentu tożsamości ( wpis obejmuje: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód, rodzaj poszukiwanej informacji, podpis użytkownika ).
3. Internet jest udostępniany w godzinach pracy biblioteki.
4. Połączenie z Internetem służy celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
5. Użytkownik może korzystać na miejscu:
* ze zbiorów multimedialnych dostępnych w bibliotece,
* z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych do pracy własnej, a wyniki pracy może zapisać na dyskietce lub wydrukować. 
6. Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
7. Pracownik biblioteki ma prawo nadzorować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
8. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 1 godzinę.
9. Pierwszeństwo maja osoby wyszukujące dane informacyjno-edukacyjne. 
10. Użytkownikowi zabrania się :
* Instalowania oprogramowań oraz dokonywania zmian w konfiguracjach oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym,
* Używania niesformatowanych dyskietek,
* Wykorzystywania Internetu do:
- przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe
- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
- uruchamianie gier komputerowych i komunikatorów (gadu gadu)
11. W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.
12. Użytkownik nie stosujący się do przepisów powyższego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w GBP w Opatowie, na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora Biblioteki.
13. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie. Wszelkie prawa do treści zastrzeżone